Reiki borde vara ett stående komplement inom den palliativa vården

Komplementära metoder i sjukvården

I WHO:s definition av palliativ vård från 2008 betonar man att den palliativa vården ska tillgodose både fysiska, psykiska, sociala och andliga behov samt ge stöd åt anhöriga i deras sorgearbete (World Health Organization, 2008).

Allternativ metod

Komplementär- och alternativmedicin (KAM)

Komplementär- och alternativmedicin (KAM) består av många olika metoder och intresset för dessa komplementära metoder växer, både hos sjukvårdspersonal och hos patienter. 

Idag finns det en stark trend mot mer skonsamma alternativa behandlingsmetoder, framförallt vid kroniska sjukdomar där allvarliga biverkningar av konventionell läkemedelsterapi är stor.

Komplementära metoder behövs för att på bästa sätt kunna möta patienten på både det fysiska, psykologiska, sociala och existentiella planet.

Reikihealing som beröringsterapi

Beröring anses vara livsnödvändigt för en person ända in i livets sista dagar. Beröring kan användas inom olika omvårdnadsprocesser men även för att stödja närstående i den kritiska situation som de befinner sig i (Andershed et al., 2013).

Reikihealing en vanlig form av beröringsterapi i Sverige och är en metod som kan liknas vid terapeutisk beröring på så sätt att energi förflyttas till patienten genom att terapeuten lägger sina händer på patienten. 

Det är med en lätt beröring snarare än massage som terapeuten låter energi flöda genom patientens kropp. Reiki används bland annat som komplementär behandling för att lindra smärta (Wren & Norred, 2003) och reducerar, stress, oro depression och ångest Richeson, Spross, Lutz och Peng (2010) vilket visats bland annat i en studie av Olson et al (2003). Resultaten visar att Reiki utgör ett viktigt komplement till den konventionella vården.

Beröring – En grundläggande livsnödvändighet

Att få beröring är ett grundläggande behov hos människan (Uvnäs Moberg, 2009) och anses vara livsnödvändigt för en person livet ut (Andershed et al., 2013). Beröring kan hjälpa den palliativa patienten att möta döden fridfullt, vilket enligt Hendersons omvårdnadsteori är ett viktigt omvårdnadsmål (Kirkevold). 

Eftersom beröring erbjuder ett meningsfullt komplement till konventionell vård vore det värdefullt om personal inom palliativ vård kunde använda beröring som ett hjälpmedel i omvårdnaden (Strang & Beck-Friis, 2012).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *